buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 178 guests and no members online

qr code rbs909,com xxxxxx

แนะนำ เพลงประจำ วส.909ฯ

ขอเชิญชม
Music VDO

เพลง  นทพ.ที่รัก  
afdc my love

เพลง  ขวัญใจ นทพ.
afdc konjai


ประวัติการก่อตั้ง


   ในต้นปี พ.ศ.๒๕๐๙ รัฐบาลในขณะนั้น ได้พิจารณาเห็นว่าสถานการณ์การก่อการร้อยได้ทวีความรุนแรง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชาชนถูกปลุกระดมและโฆษณาชวนเชื่อจากลัทธิฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลประชาธิปไตยอย่างหนัก รัฐบาลควรจะได้สื่อที่สามารถเข้าถึงประชาชนต่อต้านการปลุกระดมโฆษณาชวนเชื่อเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ


 

  

 

เมื่อ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๙ นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ หรือ กรป.กลาง (ปัจจุบันคือหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือ นทพ.) ได้อนุมัติหลักการให้ กรป.กลาง จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงในระบบ เอ เอ็ม ที่มีกำลังส่ง ๕๐ กิโลวัตต์ ขึ้นที่ จ.สกลนคร โดยประเทศสหรัฐอเมริกา ได้มอบชุดเครื่องส่งกระจายเสียงแบบสนามให้ และกองทัพบกได้อนุมัติพื้นที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ ริมถนนสกลนคร-นครพนม บริเวณบ้านรุ่งพัฒนา ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร ให้เป็นที่ตั้งสถานีฯ โดยให้ชื่อสถานีฯ ว่า สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ กองอำนวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  ใช้ชื่อย่อว่า วส.๙๐๙ กรป.กลาง ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อตามการจัดส่วนราชการใหม่เป็น สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ สำนักงานพัฒนาภาค ๒ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาใช้ชื่อย่อว่า วส.๙๐๙ สนภ.๒ นทพ.

 สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ ได้เริ่มทำการทดลองส่งกระจายเสียงออกอากาศ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๐ จนกระทั่งวันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๑๐ จึงได้ทำการส่งกระจายเสียงอย่างเป็นทางการในระบบ เอเอ็ม ความถี่ ๘๓๗ กิโลเฮิรตซ์

          ต่อมาเมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๓ ได้จัดตั้งการส่งกระจายเสียงในระบบ เอฟเอ็ม อีกระบบหนึ่ง มีกำลังส่ง ๑๐๐ วัตต์ และในภายหลังได้ขยายเป็นระบบ เอฟเอ็ม สเตอริโอมัลติเพล็กซ์ กำลังส่ง ๑ กิโลวัตต์ ความถี่ ๙๔.๗๕ เม็กกะเฮิรตซ์ เริ่มกระจายเสียงตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๗ เป็นต้นมา

 

และเนื่องจากเครื่องส่งที่ใช้ในการกระจายเสียงระบบ เอ เอ็ม นั้น ใช้งานมานานอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ชำรุดตามสภาพ ประกอบกับระเบียบใหม่ของ กบว. ได้จัดสรรให้สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ ส่งกระจายเสียงออกอากาศได้เพียง ๕ กิโลวัตต์ เครื่องเดิมไม่สามารถลดกำลังส่งลงได้ เพราะมีตำแหน่งการใช้งานเพียง ๒ ตำแหน่ง คือ Low (๒๕ กิโลวัตต์) และ High (๕๐ กิโลวัตต์) ในปี พ.ศ.๒๕๓๗ จึงได้งดใช้ออกอากาศ และขณะเดียวกันได้รับความช่วยเหลือจากมิตรประเทศ สนับสนุนเครื่องส่งระบบ เอ เอ็ม ใหม่ ยี่ห้อ Harris ขนาดกำลังส่ง ๕๐ กิโลวัตต์ (ทำงานเต็มที่ ๒๘ กิโลวัตต์) สามารถลดเพิ่มกำลังส่งออกอาอากาศได้ตั้งแต่ ๑-๕๐ กิโลวัตต์ รัศมีการรับฟังในระยะหวังผลประมาณ ๑๐๐ กม.

 

ในปี ๒๕๓๗ เช่นกัน สถานีวิทยุกระจายเสียง ๙๐๙ ได้รับการช่วยเหลือจาก บริษัท มีเดียพลัส จำกัด สนับสนุนติดตั้งเครื่องส่งกระจายเสียงในระบบ เอฟ เอ็ม เครื่องใหม่ ยี่ห้อ RVR ขนาดกำลังส่งออกอากาศ ๑-๑๐ กิโลวัตต์ ทำการส่งออกอากาศโดยใช้ความถี่ ๙๔.๗๕ เมกะเฮิรตซ์ กำลังส่งออกอากาศที่ ๒.๕ กิโลวัตต์ (ตามที่ได้รับอนุมัติ) รัศมีการรับฟังในระยะหวังผลประมาณ ๑๐๐ กม. ทดแทนเครื่องเดิมที่ทรุดโทรม เนื่องจากใช้งานมานานและกำลังส่งออกอากาศต่ำ  

 

 

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

p ntp
พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู
ผบ. นทพ.

po rdo2
พลตรี ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

ประชาสัมพันธ์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นักรบสีน้ำเงิน

"ความสุขของประชาชน คือความสุขของเรา"