วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

อดีต หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

รายนามอดีต หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. อดีต - ปัจจุบัน

 pat

พ.อ.พัฒน ศรีกังวาน

(พ.ศ.2509-2517)

uthai

พ.อ.อุทัย กรัพณานนท์

(พ.ศ.2517-2519)

 them

พ.อ.เติม สายแก้ว

(พ.ศ.2519-2522)

pravat

พ.อ.ประวัติ นารถศิลป์

(พ.ศ.2522-2527)

chet

พ.อ.เชษฐ์ กิตติโสภณ

(พ.ศ.2527-2530)

 yongyuth

น.อ.ยงยุทธ ศรีอุปถัมภ์ ร.น.

(พ.ศ.2530-2532)

 somsak

พ.อ.สมศักดิ์ กลิ่นสุทโธ

(พ.ศ.2532-2534)

prayong

น.อ.ประยงค์ สืบสนธิ

(พ.ศ.2534-2537)

 kanica

น.อ.หญิง กรรณิการ์ ทุมสท้าน

 (พ.ศ.2537-2544)

damrong

พ.อ.ดำรงค์ กาญจนกูล

(พ.ศ.2544-2547)

songkam

พ.อ.สงคราม ขุมทอง

(พ.ศ.2547-2550)

chaivat

พ.อ.ชัยวัฒน์ ปานคำ

(พ.ศ.2550-2554)

aatrip

พ.อ.อธิป แก้วดวงใหญ่

(พ.ศ.2554-2559)

chatcharukrit

พ.อ.ชัชจารุกิตติ์  กอทอง  

(พ.ศ.2559-2560)

head rbs909 s1

น.อ.หญิง สายยนต์  ธรรมสอน

(พ.ศ.2560- ปัจจุบัน)

 

  ผู้บังคับบัญชา  

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.