วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

วงเงินงบประมาณและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

 buy sell 

 

1. ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง   วันที่กำหนดราคากลาง    8 พ.ย.60 

 

 

1. ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง   วันที่กำหนดราคากลาง    8 พ.ย.60 

57868

2. ชื่อโครงการ   จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง   วันที่กำหนดราคากลาง    12 ธ.ค.60 

57869

  ผู้บังคับบัญชา  

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.