วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ให้การต้อนรับ รอง ผอ.สตป.สจร.ทหาร/หน.ชุดตรวจการปฏิบัติราชการ สนง.จเรทหาร บก.ทท.และคณะฯ

 206925

เมื่อ วันที่ 12 มี.ค.61 เวลา 0830 - 1600  บก.ทท. (นทพ.) โดย วส.909  สนภ.2  นทพ. ให้การต้อนรับ พ.อ.ชัยพล 

  นิยะสม  รอง ผอ.สตป.สจร.ทหาร/หน.ชุดตรวจการปฏิบัติราชการ  สำนักงานจเรทหาร บก.ทท.และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจการปฏิบัติราชการ  ของหน่วยฯ ห้วง 12 - 13 มี.ค.61  ณ บก.วส.909  สนภ.2 นทพ. บ.รุ่งพัฒนา  ต.ธาตุนาเวง  อ.เมือง จ.สกลนคร  รายละเอียด ดังนี้
   - รับฟังบรรยายสรุป  ประวัติ ภารกิจ และ ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของหน่วยฯ
   -  ตรวจเอกสารการปฏิบัติงาน  ของแต่ละสายงาน
    -  ตรวจแผนการป้องกันอัคคีภัย ของหน่วยฯ
    -  ตรวจสวัสดิการของหน่วยฯ

206925
206926
206927
206928
206931
206932
206933
206934
206935

206937

206936

206929

206938
57984
309263
IMG 3706
IMG 3708
IMG 3709

  ผู้บังคับบัญชา  

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.