วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 38 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)"และ "สภากาแฟ" ครั้งที่ 4 ประจำเดือน เม.ย. 2561

 1

เมื่อ วันที่  1 พ.ค.61 เวลา 0600 บก.ทท.(นทพ.) โดย นาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์  ธรรมสอน หัวหน้าสถานี 

 

 

วิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2  หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (sport for all 4.0)"และ  "สภากาแฟ" ครั้งที่ 4 ประจำเดือน เม.ย. 2561  ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดสกลนคร (สระพังทอง) อ.เมือง จ.สกลนคร โดยมี นายวิทยา   จันทร์ฉลอง  ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน
        กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย และสภากแฟ ประจำเดือน เม.ย.61  ครั้งที่ 4/2561  ส่วนราชการกลาโหมจังหวัดสกลนคร ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ประกอบด้วย มทบ.29  รพ.ค่าย,นฝ.นศท.,ร.3 ,นพค.26, วส.909, นกส.2 นทพ. อผศ.ส.น.,กอ.รมน.ส.น.,และ ฝูงบิน 326 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน   ได้ออกกำลังกาย ให้สุขภาพแข็งแรง และได้พบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็น  เพื่อให้การประสานการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่ไม่เป็นทางการ
      สาระสำคัญในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้แก่ การแนะนำภารกิจของกระทรวงกลาโหมในจังหวัดสกลนคร ในด้านพัฒนาช่วยเหลือประชาชน งานด้านความมั่นคง การแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนของชาติ  โดยการแสดงความพร้อมในการบูรณาการปฏิบัติกับทุกภาคส่วนของจังหวัดสกลนคร
       ในการนี้ วส.909 ฯ ได้จัดพิธีกรร่วมกับ มทบ.29 ฯทำข่าวประสัมพันธ์ในรายการข่าวต้นชั่วโมง และรายการการต่างๆ ผ่านระบบ FM  ความถี่ 94.75 MHz ระบบวิทยุออนไลน์   http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com พร้อมจัดบอร์ดนิทรรศการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชกรณียกิจ หลักการทรงงาน,ศาสตร์พระราชา,และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์  นำไปประยุกต์ใช้ในครัวเรือนและในชุมชน ต่อไป

1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center