วิทยุออนไลน์

    rbs909 live trans phone

buy sell manage

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 8 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

จัดให้มีการประชุมเครือข่ายนักพัฒนาด้านนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง วส.909 ฯ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม วส.909 สนภ. 2 นทพ.

 24 may 61

เมื่อ วันที่่ 24 พ.ค.61 เวลา 1300  - 1600 บก.ทท.(นทพ.) โดย นาวาอากาศเอกหญิงสายยนต์  ธรรมสอน หัวหน้าสถานี 

วิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดให้มีการประชุมเครือข่ายนักพัฒนาด้านนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียง วส.909 ฯ ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม วส.909 สนภ. 2 นทพ. บ.รุ่งพัฒนา ต.ธาตุนาเวง อ.เมือง จ.สกลนคร
     ด้วย วส.909 สนภ.2  นทพ. ได้ซ่อมปรับปรุงเครื่องส่งระบบ เอเอ็ม ความถี่ 837 กิโลเฮิรตซ์ เรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มออกอากาศตามผังรายการกระจายเสียงที่เสนอต่อ  กสทช. ในวันที่ 1 มิ.ย.2561 จึงได้เชิญเครือข่ายนักพัฒนาด้านการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง วส.909 ฯ เข้าร่วมประชุม หารือ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
      1. เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจในการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง วส.909 ฯ ให้เป็นไปตามนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ ผบ.นทพ.
      2.เพื่อจัดสรร รายการต่างๆ ของเครื่อข่ายนักพัฒนาด้านจัดรายการฯ ลงในผังรายการ ให้เหมาะสม
      3. เพื่อพัฒนาไปสู่การจัดผังรายการ ประจำปี 2561 ให้มีประสิทธิภาพ ทันเหตุการณ์ ตรงกับความต้องการของประชาชน 
       ในการนี้ วส.909 ฯ ได้ทำข่าวประสัมพันธ์ในรายการข่าวต้นชั่วโมง  และรายการต่างๆ ผ่านระบบ FM  ความถี่ 94.75 MHz ระบบ Am ความถี่ 837 Khz ระบบวิทยุออนไลน์   http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

forking create 02 tn