buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 115 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ฟอร์กสร้าง 02 tn

ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพล ของ สนภ.2 นทพ.พร้อม นขต.สนภ.2 นทพ. ตลอดจนหน่วยในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และชี้แจงถึงความก้าวหน้าจากผลการปฏิบัติงาน

11 sep

เมื่อ วันที่  11 ก.ย.61 เวลา 0900 พล.อ.ธงชัย สาระสุข ผบ.นทพ. ตรวจเยี่ยมและพบปะกำลังพล ของ สนภ.2 นทพ.พร้อม new140153

นขต.สนภ.2 นทพ. ตลอดจนหน่วยในพื้นที่ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และชี้แจงถึงความก้าวหน้าจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาตลอดจนเป็นผลสัมฤทธิ์ เป็นไปตามนโยบาย ผบ.ทสส.และรัฐบาล  โดยได้กล่าวขอบคุณกำลังพลทุกภาคส่วนที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติงานจนประสบผลสำเร็จ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนทั่วไปให้ทราบถึงภารกิจในภาพรวมทุกมิติของ นทพ.ทั้งในการเทิดทูนสถาบัน,การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง และการพัฒนาประเทศ เพื่อการช่วยเหลือประชาชน นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง ภารกิจและผลงานในด้านอื่นๆที่กำลังพลควรทราบนอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับมอบ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ นทพ. อาทิเช่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ,การสนับสนุนกำลังพลในการรักษาสันติภาพ ของ UN ที่ประเทศ ซูดาน ,การพัฒนาการฝึกด้านบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความเป็นหนึ่งในอาเซียน โดยรัฐบาลเห็นความสำคัญได้อนุมัติการจัดซื้อ รถสะพานเครื่องหนุนมั่นให้กับหน่วยทั้ง สนภ.ฯ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถด้านการบรรเทาสาธารณภัย ,การเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเส้นทางรถไฟสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อเสนอเป็นมรดกโลก,การสร้างโรงงานต้นแบบ ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาด้วยนวัตกรรมใหม่,การลงนามบันทึกว่าด้วยความเข้าใจในโครงการประชารัฐ ,การจัดทำหนังสือรวมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่หน่วยรับผิดชอบเพื่อเป็นองค์ความรู้แจกจ่ายให้กับผู้ที่สนใจเพื่อเป็นข้อมูลในการค้นคว้าต่อไปในอนาคต ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้กำลังพลให้เกิดความภาคภูมิใจ และเข้าใจในความหลากหลายภารกิจของ" นักรบสีน้ำเงิน" ว่าทุกกลไกมีความสำคัญในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบ เพื่อสนับสนุนภารกิจเพิ่มเติมที่ได้รับจากทางรัฐบาล  ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้กำลังพลเตรียมปรับสภาพทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้มีความพร้อมในการก้าวสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยความ "เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา"เพื่อที่จะปฏิบัติงานและสืบสานงานต่อเนื่องทั้งที่แล้วเสร็จ หรืองานต่อเนื่องที่ต้องใช้เวลาเพื่อความสำเร็จก็ตาม เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุด อย่างมีความเป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพ สร้างความเชื่อมั่นในความเป็นองค์กรที่เป็นเครื่องมือ ทั้งผู้บังคับบัญชา,รัฐบาล และประชาชน ตามคติพจน์ " เทิดทูนสถาบัน มุ่งมั่นพัฒนา ประชารัฐมั่นคง " โดยมี พล.ต.กิตติพงศ์  กาญจนาคม ผอ.สนภ.2 นทพ.ให้การต้อนรับ  และได้มอบของขวัญให้กำลังใจแก่ชุดผสมเทียม "ผู้ปิดทองหลังพระ"ในกิ่งงานหนึ่งของ นทพ.จากนั้นได้เป็นประธานพิธีเปิดห้องออกกำลังกาย "Blue Warrior Gym Club"  และร่วมรับประทานอาหารกับกำลังพลใน สนภ.2 นทพ. ด้วยความเป็นกันเอง ณ บก.สนภ.2 นทพ. อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
           ในการนี้ บก.ทท.(นทพ.) โดย น.อ.หญิง สายยนต์ ธรรมสอน หน.วส.909ฯจัดกำลังพลเข้าร่วมต้อนรับ และจัดวงดนตรี ของ วส.909ฯ บรรเลงขับร้องเพลงบทเพลงแห่งประวัติศาสตร์ ที่สะท้อนการปฏิบัติงานของ หน่วย กรป.กลาง ได้แก่ เพลงเสียงครวญ นพค., ไอ้หนุ่มรถตัก, สาวลานมัน, และ นทพ.ที่รัก พร้อมทำข่าวประชาสัมพันธ์ในรายการข่าวต้นชั่วโมง, รายการ นทพ.สัมพันธ์ และรายการทหารพัฒนาเพื่อประชาชน  ผ่านระบบ AM ความถี่ 837 KHz ระบบ FM ความถี่ 94.75 MHz และ ระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th , www.rbs909.com  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน ต่อไป

15
1
2
3
5
6
7
16
14
8
9
10
11
12
13
17
18

  ผู้บังคับบัญชา  

BIG pss1พลเอก ธารไชยยันต์  ศรีสุวรรณ 
ผบ.ทสส.

BigBoss1
พลเอก ธงชัย  สาระสุข
ผบ.นทพ.

B rdo 1
พลตรี กิตติพงศ์    กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2 นทพ.

Head rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์  ธรรมสอน 
หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.

QR Code วส.909

qr code rbs909,com xxxxxx