buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 72 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

วส.909 ฯ ปชส.การปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน จ.สกลนคร เทศกาลปีใหม่ 2562 โดย ผวจ.สกลนคร เข้าอำนวยการ ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้บริการพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับ กทม.และต่างจังหวัด ณ สถานีขนส่ง จ.สกลนคร แห่งที่ 2

3

เมื่อ วันที่ 1 ม.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัด 

สกลนคร เทศกาลปีใหม่ 2562 ดังนี้
            นายวิทยา จันทร์ฉลอง ผวจ.สกลนคร ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสกลนคร และนายเมธี  สุพรรณฝ่าย รอง ผวจ.สกลนคร พร้อมด้วยส่วนราชการ หน่วยงาน ภาคีเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 จังหวัดสกลนคร เข้าอำนวยการ ดูแลความปลอดภัย อำนวยความสะดวกให้บริการพี่น้องประชาชนในการเดินทางกลับ กทม.และต่างจังหวัด ณ สถานีขนส่งจังหวัดสกลนคร แห่งที่ 2
              ในการนี้ วส.909 สนภ.2 นทพ.ทำข่าว ปชส.ในรายการต่างๆผ่านระบบ ระบบ AM 837 GHz,ระบบ FM 94.75 MHz, และระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx