buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 7 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

รองหน.วส.909 ฯ เป็นผู้แทนฯ พร้อมผู้สื่อข่าว เข้าร่วมการประชุมย่อยครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 โรงแรมภูพานเพลส มรภ.สกลนคร

 2

เมื่อ วันที่  15 ม.ค.62 เวลา 0830 - 1500 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909ฯ มอบให้ รองหน.วส.909 ฯ เป็นผู้แทน พร้อมผู้สื่อข่าว เข้าร่วม   

 

การประชุมย่อยครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2  โรงแรมภูพานเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี นายนพดล ไพฑูรย์  รองผวจ.สกลนคร เป็นประธาน  พร้อมด้วยผู้แทนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ สื่อมวลชน และประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับรู้ รับทราบ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการ กว่า 70 คน
            ทั้งนี้ ได้ผลิตบทความ เพื่อประชาสัมพันธ์ ในรายการรายงานข่าวต้นชั่วโมงและรายการต่าง ๆ  ผ่านระบบ A.M. 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz ระบบวิทยุออนไลน์ http:afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6
7

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

qr code rbs909,com xxxxxx