buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 20 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

รอง หน.วส.909 ฯ เป็นผู้แทนฯ พร้อมผู้สื่อข่าว เข้าร่วมการประชุมย่อยครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จ.สกลนคร ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2 โรงแรมภูพานเพลส มรภ.สกลนคร

 2

เมื่อ วันที่  15 ม.ค.62 เวลา 0830 - 1500 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909ฯ มอบให้ รองหน.วส.909 ฯ เป็นผู้แทน พร้อมผู้สื่อข่าว เข้าร่วม  

 

  

การประชุมย่อยครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร ณ ห้องประชุมดุสิตา ชั้น 2  โรงแรมภูพานเพลส มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยมี นายนพดล ไพฑูรย์  รองผวจ.สกลนคร เป็นประธาน  พร้อมด้วยผู้แทนของหน่วยงาน องค์กรต่างๆ สื่อมวลชน และประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับรู้ รับทราบ แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะโครงการ กว่า 70 คน
            ทั้งนี้ ได้ผลิตบทความ เพื่อประชาสัมพันธ์ ในรายการรายงานข่าวต้นชั่วโมงและรายการต่าง ๆ  ผ่านระบบ A.M. 837 KHz., ระบบ F.M. 94.75 MHz ระบบวิทยุออนไลน์ http:afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6
7

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx