buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 45 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับเกียรติบัตร เนื่องในวันครู ครั้งที่ 63 พ.ศ.2562 ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 1

เมื่อ วันที่ 15 ม.ค.62 เวลา 0830 บก.ทท.(นทพ.)โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.เข้าร่วมเป็นเกียรติและร่วมรับเกียรติบัตร เนื่องในวันครู ครั้งที่   

63 พ.ศ.2562  ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร โดยมี ดร.สุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รอง ผวจ.สกลนคร เป็นประธาน ในพิธีบูชาบูรพาจารย์และพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ ให้กับบุคคลกรทางการศึกษาผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จ.สกลนคร ครั้งที่ 3/2562
             ในการนี้ หน.วส.909 สนภ.2 นทพ. ได้เข้ารับเกียรติบัตรประเภทคณะกรรมการคัดเลือกบุคลากรครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี  พร้อม จัดพิธีกรถ่ายทอดเสียง โดยสอดแทรกพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ในหลวงรัชการที่ 10  ได้แก่ การมีทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง การมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง การมีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และการเป็นพลเมืองดี และทำข่าว ปชส.ในรายการต่าง ๆ ผ่านระบบ A.M. 837 KHz.F.M 94.75 MHz, ระบบวิทยุออนไลน์  http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th และ www.rbs909.com

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx