buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 25 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

จัดผู้แทนฯ เข้าร่วมประชุมย่อยครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร เพื่อนำเสนอผลการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้ประชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้ รับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

 1

เมื่อ วันที่ 18 ม.ค.62 เวลา 0930 บก.ทท.(นทพ.) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดผู้แทนเข้าร่วมประชุมย่อยครั้งที่ 2 โครงการศึกษาเพื่อจัด 

ทำแผนหลักการพัฒนาหนองหาร เพื่อนำเสนอผลการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ให้ประชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรู้ รับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ จากผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน เพื่อนำไปปรับปรุงโครงการ รวมทั้งกำหนดมาตรการลดผลกระทบจากการก่อสร้างและการดำเนินงานของโครงการที่ได้รับการคัดเลือก ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ดงชน  อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
              ทำข่าว ปชส.ผ่านระบบเอเอ็ม ความถี่ 837 KHz,ระบบเอฟเอ็ม ความถี่ 94.75 MHz และระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.mi.th และ www.rbs909.com

1
2
3
4
5

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx