buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 27 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าวพิธีเปิดการฝึกอบรบหลักสูตรการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดย สทพ.นทพ.ร่วมกับ ร 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม

 1

เมื่อ วันที่ 21 ม. ค. 62 เวลา 1000 บก.ทท. (นทพ) โดย หน.วส.909 สนภ.2 นทพ.จัดชุดผู้สื่อข่าวร่วมทำข่าวพิธีเปิดการฝึกอบรบหลักสูตรการเพาะ 

เลี้ยงสัตว์น้ำ โดย สทพ.นทพ.ร่วมกับ ร 3 ระหว่างวันที่  21 ม.ค. - 1 ก.พ.62 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนำความรู้ไปประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว ทั้งระหว่างประจำการและหลังจากการปลดประจำการ ณ ห้องอบรม ร้อย บก. ร 3 อ. เมืองสกล จ.สกลนคร 
               ในการนี้ได้ทำข่าว ปชส. ในรายงานต่างๆ ผ่านระบบ Fm 94.75 Mhz, Am 837 Khz ระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th, www.rbs909.com

2
3
4
5
6
7

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx