buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 5 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

ประชาสัมพันธ์.การปฏิบัติงานของส่วนราชการ จังหวัดสกลนคร ตามนโยบายของรัฐบาล

 1

เมื่อ วันที่ 25 ม.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ปชส.การปฏิบัติงานของส่วนราชการ จังหวัดสกลนคร ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้    


                - วันที่ 25 ม.ค.62 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กระทำพิธีมอบโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ให้กับเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ณ บ้านทรายทอง ม.8 ต.หนองแปนอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร  โดยมี นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธาน มอบโค จำนวน 23 ตัว กระบือจำนวน 25 ตัว รวม 48 ตัว   โดยวัตถุประสงค์ของโครงการมี ดังนี้  
              1.เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง
               2.กลุ่มฯทำการซื้อเครื่องอัดเม็ดจาก จ.สุรินทร์  มาทำเป็นอาหารอัดเม็ด โดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่ และผลิตปุ๋ยมูลวัว มูลควายอัดเม็ด จำหน่าย เป็นรายได้ของกลุ่มฯ อย่างยั่งยืน
              ในการนี้ วส.909ฯ ทำข่าว ปชส.ในรายงานต่างๆ ผ่านระบบ  Am 837 Khz, Fm 94.75 Mhz,ระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th, www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6
7
8

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

qr code rbs909,com xxxxxx