buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 18 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

ประชาสัมพันธ์.การปฏิบัติงานของส่วนราชการ จังหวัดสกลนคร ตามนโยบายของรัฐบาล

 1

เมื่อ วันที่ 25 ม.ค.62 บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909 สนภ.2 นทพ. ปชส.การปฏิบัติงานของส่วนราชการ จังหวัดสกลนคร ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้     

 


                - วันที่ 25 ม.ค.62 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร กระทำพิธีมอบโค-กระบือ ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ให้กับเกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ณ บ้านทรายทอง ม.8 ต.หนองแปนอ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร  โดยมี นางสาวเยาวนิตย์  บุรีรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร เป็นประธาน มอบโค จำนวน 23 ตัว กระบือจำนวน 25 ตัว รวม 48 ตัว   โดยวัตถุประสงค์ของโครงการมี ดังนี้  
              1.เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ รวมกลุ่มกันอย่างเข้มแข็ง
               2.กลุ่มฯทำการซื้อเครื่องอัดเม็ดจาก จ.สุรินทร์  มาทำเป็นอาหารอัดเม็ด โดยใช้วัตถุดิบในพื้นที่ และผลิตปุ๋ยมูลวัว มูลควายอัดเม็ด จำหน่าย เป็นรายได้ของกลุ่มฯ อย่างยั่งยืน
              ในการนี้ วส.909ฯ ทำข่าว ปชส.ในรายงานต่างๆ ผ่านระบบ  Am 837 Khz, Fm 94.75 Mhz,ระบบวิทยุออนไลน์ http://afdc-rbs909.rtarf.mi.th, www.rbs909.com

1
2
3
4
5
6
7
8

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx