buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 93 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

ผู้แทน วส.909 ฯ เข้าร่วมอบรมและทำข่าว โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

 1

เมื่อ วันที่ 18 ก.พ.62 บก.ทท.(นทพ) โดย วส.909ฯ เข้าร่วมอบรมและทำข่าว โครงการอบรมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดี วิถีประชาธิปไตย ณ  

ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมสกลแกรนด์พาเลช ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร  จ.สกลนคร โดย  ผอ.กกต.จังหวัดสกลนคร เป็นประธาน

1
2
3
4
5

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx