buy sell manage

วิทยุออนไลน์ ระบบ A.M.

rbs909 live trans phone  

วิทยุออนไลน์ ระบบ FM

rbs909 fm9475 11111

วิทยุออนไลน์

ที่ตั้งหน่วยของเรา

มีผู้เยี่ยมชมออนไลน์ขณะนี้

We have 76 guests and no members online

เว็บไซต์ ประชารัฐ วส.909 สนภ.2 นทพ.

pacharat

รวมลิงก์ เว็บไซต์ประชารัฐ นขต.สนภ.2 นทพ.

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน

recive center

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดป้าย “อาคารเพ็ญภูรี” ณ รร.ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร

2

เมื่อ วันที่ 21 ก.พ.62 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดป้าย อาคารเพ็ญภูรี”  ณ 

รร.ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร
               ในการนี้ บก.ทท.(นทพ.)โดย วส.909ฯ จัดชุดถ่ายทอดเสียง ณ รร.ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี และ เป็นแม่ข่ายให้กับ วส.นทพ.ทั้ง 5 สถานี พร้อมจัดชุดประชาสัมพันธ์ ในการเฝ้าส่งเสด็จ ณ กอร.ถคป.ประจำพื้นที่สนามบิน ทบ.ค่ายกฤษสีวะรา อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

  ผู้บังคับบัญชา  

Big pb pss1พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี 
ผบ. ทสส.

pb ntp1
พลเอก ดร. ธนพร ชอบชื่นชม
ผบ. นทพ.

Bdo 1
พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม
ผอ.สนภ.2  นทพ.

หัว rbs909 s
นาวาอากาศเอก (ญ) สายยนต์   ธรรมสอน
 
หน.วส.909 สนภ. 2 นทพ.

"จับมือไว้ เราไปด้วยกัน"

จับมือกันไว้ เราไปด้วยกัน

qr code rbs909,com xxxxxx